1. ספרים
פרנקל. פ., סמית. ק. (עורכות) דרורי., ע., מירב. נ., שינקמן א., שמעוני ש., (2006) איך להעריך מה? תפקידי הערכה בהכשרת מורים. מכון מופ”ת.
פרנקל, פ. (1993) (עורכת). עקרונות מנחים ומשימות לעבודה מעשית. מכללת לוינסקי לחינוך.
פרנקל, פ. (1986). השוואה בין שלש גישות התפתחותיות בחקירת הבנה של מושג הטמפרטורה. חיבור לשם קבלת התואר “דוקטור לפילוסופיה”. או��יברסיטת תל-אביב.

2. מאמרים בכתבי עת
פרנקל, פ. (1999) ישום של “ידע תוכן פדגוגי” בהכשרת מורים. מהל��ים, שנתון מכללת לוינסקי לחינוך.
פרנקל, פ. סגל. ח. (1999) רשמי ביקור במוסדות להכשרת מורים באנגליה –מה הם מנבאים לגבינו. מה����כים, שנתון מכללת לוינסקי לחינוך.
פרנקל, פ, (1996). מאפיינים של הערכה אלטרנטיבית ברפלקציה על שיחת – משוב. דפים, 22.
פרנקל, פ. (1996). עמדות של מכשירי המורים כמרכיב בתהליך פיתוח של תכניות להכשרת מורים. מהלכים, שנתון מכללת לוינ��קי לחינוך.
פרנקל, פ. (1995). הפורטפוליו – ככלי להערכת מורים. דפים, 21. עמ’ 35-49.
פרנקל, פ. (1995). עמדות של סטודנטים להוראה כלפי הציונים שהם מקבלים. דפים, 20. עמ’ 29-52.
פרנקל, פ. (1993). עמדות כלפי ההתנסות המוגברת בהוראה. מהלכים ,שנתון מכללת לוינסקי לחינוך.
פרנקל, פ. (1991). גישה של הערכה על פי חוקים: ניתוח התפתחות מושג הטמפרטורה. מגמות, 1, ל”ד.
פרנקל, פ. (1989). מאפיינים של סגנונות חשיבה כ��נבאי ��צלח�� בהוראה. דפים, 9. עמ’ 15-22.
פרנקל, פ. (1986). גישות חדשות לתיאור תהליכים קוגניטיביים של פתרון בעיות. מהלכים, שנתון מכללת לו��נסקי.
פרנקל, פ. (1985). הערכת תוכנית בהפעלה. דפים, 8. עמ’ 71-82.

3. פרקים ב��פרים

פרנקל, פ. (2006). על מקומו של המחקר בטיפוח הידע של מורים בבתי ספר חדשניים. בתוך: דוד חן עורך: בתי ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך. אוניברסיטת תל-אביב. ���רמות”.
פרנקל, פ., עזר, ח., (2002) צורות ומסרים גלויים וסמויים בשיעור. בתוך: פ. כץ & מ. זילברשטיין (עורכים), אירועי הדרכה ואירועי הוראה: פדגוגיה של ספרות מחקרים בהכשרת מורים. מכון מופ”ת.
כץ, פ., עזר, ח., פרנקל, פ., שטיימן, י., (2002) שעור ספרות בכתה ג’. בתוך: פ. כץ & מ. זילברשטיין (עורכים), אירועי הדרכה וא��רועי הוראה: פדגוגיה של ספרות מחקרים בהכשרת מורים. מכון מופ”ת.
פרנקל, פ. (1998). מטה-רפלקציה על תהליך של ניתוח שיחות משוב. בתוך זילברשטיין, מ., בן-פרץ, מ. (עורכים) רפלקציה בהוראה – ציר מרכזי בהתפתחות המורה. מכון מופ”ת.
פרנקל. פ. (1997) גלגולים של משוב על הערכת התנסות בהוראה. בתוך: א. לוי (עורך), הערכה חלופית: הלכה ומעשה. ��וצעת מכון מופ”ת.
פרנקל, פ. (1997). דגם תלת-ממדי לניתוח שיחות משוב בזיקה לגישות תאורטיות שונות. אפרתי, נ., לידור, ר. (עורכים) ספר המאמרים – הכינוס הבינלאומי ה��ני בהכשרת מורים: שמרנות, התפתחות וחדשנות. מכון מופ”ת. מכון וינגייט.
Frenkel, P., (1996). Transformations In Evaluation of Practice Teaching, In: N. Ephra Ty. (Ed) Teacher Education Stability Evaluation and Revolution. Moft.
Frenkel, P., Iris Lapede-Shenkman (1996). Use Of The “Portfolio’ By Student Teachers of English in Elementary School At A Teacher Education Institute. In: N. Ephraty (Ed) Teacher Education Stability Evaluation and Revolution, Moft.
פרנקל, פ. (1990). מא��יינים של סגנונות חשיבה כמנבאי הצלחה בהוראה. בתוך תמיר, פ. אורין, ט. (עורכים) אסופת מאמרים בהכשרת מורים. ירושלים: המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.
פרנקל, פ. (1996). הנחיה בהכשרת מורים. בתוך קשתי, אריאלי, שלנסקי (עורכים) לקסיקון החינוך וההוראה. הוצאת רמות אוניברסיטת תל-אביב.

4. דוחות מחקר

פרנקל, פ., (2008). פיתוח סטנדרטים ושילובם בתכניות לימוד ו��רפורמות לאומיות בארצות הברית, אנגליה, או��טרליה, ניו-זילנד, אירלנד – סקירת ספרות ( דו”ח מחקר, מוגש ל”אוניברסיטה הפתוחה” עבור לאגף לתכניות לימודים משרד החינוך .
פרנקל, פ., (2006). על מקומו של המחקר בטיפוח הידע של מורים בבתי ספר חדשניים. מב”ן, מחק�� בתי ספר ניסויים אוניברסיטת תל-אביב. [התפרסם בתוך ספר בהוצאת "רמות"].
פרנקל, פ., (2006). מחקר בין מכללתי:ל “דימוי המורה בעיני צעירים ישרא��”. דו”ח מחקר, הוגש למכון מופ��.

פרנקל, פ., (2006) ��רסומי המכללות ודימוי המורה. חלק מדו"ח מחקר שהוגש למכון מופת
פרנקל, פ., (2005). חשיפה של ידע ואמונות סמויות , בתהליך פיתוח קריטריונים של הערכה חלופית . דו”ח מחקר, הוגש למכון מופת.
פרנקל, פ., אריאב, ת., ליבמן, צ. (1995). מחקר חלוץ לבחינת אפשרויות השימוש בפורטפוליו ובכלים משלימים להערכת עבודת המורה. “מחקר האקדמיזציה של המוסדות להכשרה להוראה ושל מקצוע ההוראה” הישגים, בעיות והתפתחות. דו”ח מספר 9.
פרנקל, פ., אריאב, ת. אלרועי, א. (1994). פיתוח פורטפול��ו ��כלי להערכת ההבדלים בעבודתם של מורים. מחקר האקדמיזציה ��ל המוסדות להכשרה להוראה ושל מקצוע ההוראה” הישגים, בעיות והתפתחות. דו”ח מספר.6

5. השתתפות בכנסים

פיתוח סולמות למדידת יחס ילדים לגן הילדים.אוניברסיטת חיפה, 1980 א.י.ל.ה: הכנס המדעי הרביעי.

Children���s Understanding of Temperature, As Assessed by Three Developmental Models. Toronto, Canada, 25-28 April 1985 S.R.C.D.:
Society for Research in Child Development.

Children’s Understanding of Temperature, As Assessed by Three Developmental Models. Tours France, 6-10 July 1985 I.S.S.B.D:
International Society for the Study of Behavioral Development.. Eighth Biennial Meeting.

Problems Solving – Three Models. Jerusalem, Israel, 13-18 July 1986 I.A.A.Y:
21st International Congress of Applied Psychology.

Using Rules of Information Processing Solving Temperature Problems. Tel Aviv, Israel, 10-15 July 1988 The Israel Academy of Sciences and Humanities National Council For Research And Development: First International Conference on Individual Differences.

ש��נוי דפוסי סטריאוטיפים של בנים ובנות בגן הילדים.
אוניברסיטת תל אביב, יוני 1988 א.י.ל.ה: הכנס המדעי העשירי
פרחי הוראה כמקבלי ציונים וכנותני ציונים בעתיד. אוניברסיטת תל אביב, יוני 1993 הסתדרות המורים: הכינוס הארצי השני של המורים והמחנכים בישראל: “החינוך במבחן הזמן”.

מיפוי והערכה של עמדות כלפי התנסות מוגברת בהוראה.
סגנונות קו��ניטיביים בהכשרת מורים. מכללת לוינ��קי, יוני 1993 מכון מופ”ת, האגף להכשרת מורים: הקונגרס הבינלאומי הראשון להכשרת מורים: “מן המעשה אל התאוריה”.

מוקדי קונפליקט בהכשרת מורה לבית הספר היסודי.
האוניברסיטה העברית בירושלים, פברואר 1995 א.י.ל.ה: הכנס המדעי האחד-עשר
ניתוח גלגולים של משוב על התנסות בהוראה.

מטה-רפלקציה על תהליך של הנחית סטודנטים להוראה רפלקטיבית.
גישות חדשות בעיצוב התחמחויות במס��ול לבית-הספר היסודי.
התאמת הפורטפוליו למאפיינים של מסלולים והתמחויות בהכשרה.
“סיפורי מקרים” כאמצעי לתאור מאפייני תפקיד של מרכז מסלול.
מכון וינגייט, יולי 1996 מכון מופ”ת, האגף להכשרת מורים: הכינוס הבינלאומי השני להכשרת מורים: “שמרנות, התפתחות וחדשנות”.

פיתוח קריטריונים להערכה חלופית. תל-אביב , דצמבר.1997 מכון מופ”ת: “הכשרת מורים להערכה בדרכים חלופיות”

דילמות בהערכת “יוזמות חנוכיות בהכשרת” מורים.
גיבוש ��ריטריונים להערכת משימות של הערכה חלופית.
חיפה , יולי, 1998 הסתדרות המורים: הכינוס הבינלאומי של מורים ומחנכים בישראל והתפוצות:“החינוך במבחן הזמן”.
דילמות א��יות בהכשרת מורים כבסיס לפיתוח קוד אתי.
דילמות בהערכת “יוזמות חינוכיות בהכשרת” מורים.

בית ברל, יולי 1999 מכון מופ”ת: הכנס הבינלאומי השלישי להכשרת מורים:“משבר וסיכוי ��הכשרה ובהשתלמות של מורים” .

Evaluation of Practice Teaching. Analysis of Transformation In The Feedback Discussion.

Using The Portfolio With Teacher-College Students of English Gotenborg, Sweden, 24-28 August 1999 EARLI :8th European Conference For Research On Learning And Instraction. Evaluation in Teacher Education in Israel Oxford, U.K
5-10 March 2000 The British Council: Quality Assurance And Standards In Higher Education.

Code of Ethics for Pedagogical College Instractores New–Orleans, Louisiana U.S.A, April 24-28, 2000 A. E. R.A. American Educational Reasearch ssociation:Creating Knowledge In The 21st Century.

“חקר הצלחות” בתהליך של הכשרת מורים, זיהוי ידע בפעולה.
זיקו�� בין ידע פ��קט�� לידע תיאורטי בפיתוח קריטריונים להערכת יוזמות חינוכיות.

אוניברסיטת תל-אביב , אוקטובר 2000 א.י.ל.ה: המחקר בחינוך ויישומו בעולם מ��תנה.

Structuring Assessment Literacy by Revealing Teachers` Underling Beliefs, Through the Process of Developing Criteria Rating Scales.
New –Orleans, Louisiana U.S.A, April, 1-5, 2002 N.C.M.E. – National cuncil on measurement in education – Annual meeting.קבלת תעודת הוקרה מהארגון

A Comparison of two Teaching Portfolios – Used with Novice Teachers.
Northumbria University U.K 28-30 August 2002. EARLI / Northumberland Assessment Conference Learning Communities & Assessment Cultures:
Connecting Research And Practice.

Reflecting and Assessing Professional Development of a Novice Teacher –A Teaching Portfolio. Turyu. Finland June 26-28. 2002. EARLI. First European Symposium on Learning And Professional Development.The Roles of ssessment in Teacher Education.

The image of teachers in the advertisements of teacher education institutes. Padova, Italy, August 26 – 30, 2003.  EARLI . 10th EUROPEAN CONFERENCE.Improving Learning,Fostering the Will to Learn.

סימפוזיון/מושב דיון פנל: על תפקידי הערכה בהכשרת מורים
מר��ים: קארי סמית, פנינה פרנקל, אפרת דרורי, נורית מירב, שרה שמעוני, אייריס שנקמן. כנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים, במכללת קיי ובמכון מופ”ת בימים ט’-י”ב תמוז תשס”ז, 28-25 ביוני 2007.

צעירים בשנות העשרים לחייהם נזכרים במוריהם
מרצים: רחל ארנון, חוה גרינספלד, טלי זייגר, פנינה פרנקל, עדנה ��ובין. כנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים, במכללת קיי ובמכון מופ”ת ��ימים ט’-י”ב תמוז תשס”ז, 28-25 ביוני 2007.

דמות המורה בפרסומים של המוסדות להכשרת מורים. מרצים: פנינה פרנקל רחל ארנון, חוה גרינספלד, טלי זייגר, עדנה רובין. כנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים, במכללת קיי ובמכון מופ”ת בימים ט’-י”ב תמוז תשס”ז, 28-25 ביוני 2007.

דמות המורה ודימוי ההוראה בעיתונות הישראלית- מאבק על סמכות וכבוד
מרצים: עדנה רו��ין, רחל ארנו��, חוה גרינספלד, טלי זייגר, פנינה פרנקל. כנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים, ��מכללת קיי ובמכ��ן מופ”ת בימים ��’-י”ב ת��וז תשס”ז, 28-25 ביוני 2007.

פיתוח כל��ם להערכת התאמה למקצוע ההוראה. מרצים: פרנקל פנינה, ראש צוות הכש��ת מורים ואחרים.עשור לאיל”ת: הערכה בתנועה כנס האגודה הישראלית להערכת תכניות. אוניברסיטת בר-אילן. 18 – 19 בפברואר, 2009